Komunikat w sprawie częściowej zmiany Regulaminów kolokwium rocznego

Okręgowa Rada Adwokacka zawiadamia, że uchwałą z dnia 23 września 2014r. dokonała zmiany punktów 7 i 12 Regulaminów kolokwiów rocznych w 2014r.

Dla aplikantów adwokackich Izby Bielskiej I i II roku (uchwała ORA w Bielsku-Białej z dnia 17 czerwca 2014r.), które otrzymały następujące brzmienie:

Punkt 7

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo aplikanta w wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia kolokwium lub odstąpienie od kolokwium po jego rozpoczęciu równoznaczne jest z negatywną oceną tego kolokwium. Zasadę tą stosuje się także do kolokwium poprawkowego. Decyzję o uznaniu niestawiennictwa aplikanta za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną podejmuje Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej po uzyskaniu opinii kierownika szkolenia. Za usprawiedliwienie nieobecności uważa się przedłożenie Komisji lub Okręgowej Radzie Adwokackiej pisemnego zaświadczenia lekarskiego, nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności. Naruszenie powyższego terminu skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. Przypadki losowe inne niż spowodowane przyczynami zdrowotnymi będą rozstrzygane indywidualnie.

Punkt 12

Odzwierciedleniem przebiegu kolokwium jest protokół kolokwium sporządzony przez Komisję oddzielnie dla każdego zdającego. Protokół ten zawiera odrębne oceny z każdego przedmiotu lub bloku przedmiotów stanowiącego tematykę kolokwium oraz ocenę ogólną kolokwium. Stosuje się następującą skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. Wyniki kolokwium są efektem zbiorowej oceny wszystkich członków zespołu Komisji. Ocena ogólna kolokwium nie musi stanowić średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych przedmiotów lub bloków przedmiotów gdyż winna uwzględniać w szczególności także ocenę formy i sposobu przedstawiania wypowiedzi. Komisja jest uprawniona do zamieszczania w treści protokołu uwag uzasadniających przyznaną aplikantowi ocenę. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu Komisji przeprowadzającego kolokwium.

Posted in Relacje z posiedzeń.