Regulamin Kolokwium Rocznego dla Aplikantów Adwokackich Izby Bielskiej I oraz II roku – 2015

REGULAMIN KOLOKWIUM ROCZNEGO DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZBY BIELSKIEJ I ROKU – NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO W 2015 R.

(uchwała ORA w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015r.)

 1. Regulamin stosuje się do kolokwium rocznego aplikantów adwokackich Izby Bielskiej kończących pierwszy rok szkoleniowy w 2015r., którego termin ustalony został uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej na dzień 17 października 2015r. a termin kolokwium poprawkowego na dzień 14 listopada 2015r.
 2. Regulamin dotyczy kolokwium w terminie pierwszym i w terminie poprawkowym.
 3. Kolokwium przeprowadzone zostanie w formie ustnej i obejmuje blok przedmiotów z zakresu prawa karnego. Każdy z aplikantów przystępujących do kolokwium winien udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytania obejmujące materialne i procesowe prawo karne, materialne i procesowe prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze.
 4. Pytania losowane będą w obecności Komisji spośród większej ilości zestawów umieszczonych w nieoznaczonych kopertach. Zestaw pytań może być opracowany w formie bloku tematycznego obejmującego kilka zagadnień wskazanych w Planie Szkolenia. Odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie mogą być udzielane w kolejności wybranej przez aplikanta.
 5. Aplikant podczas kolokwium może korzystać z tekstów aktów prawnych, wyłącznie za zgodą przewodniczącego Komisji.
 6. Kolokwium odbędzie się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dziekana ORA w Bielsku-Białej, wskazanym w odrębnych zawiadomieniach skierowanych do aplikantów w formie pisemnej lub elektronicznej.
 7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo aplikanta w wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia kolokwium lub odstąpienie od kolokwium po jego rozpoczęciu równoznaczne jest z negatywną oceną tego kolokwium. Zasadę tą stosuje się także do kolokwium poprawkowego. Decyzję o uznaniu niestawiennictwa aplikanta za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną podejmuje Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej po uzyskaniu opinii kierownika szkolenia. Za usprawiedliwienie nieobecności uważa się przedłożenie Komisji lub Okręgowej Radzie Adwokackiej pisemnego zaświadczenia lekarskiego, nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności. Naruszenie powyższego terminu skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. Przypadki losowe inne niż spowodowane przyczynami zdrowotnymi będą rozstrzygane indywidualnie.
 8. Kolokwium przeprowadzone zostanie przez Komisję, której skład osobowy ustalony zostanie odrębną  uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Komisja składa się z 3 – 5 członków i 1 – 2 zastępców członków. Komisje przeprowadzają kolokwium działając w zespołach nie mniejszych niż 3-osobowe. Każdy z członków Komisji jak i każdy zastępca członka Komisji jest w równym stopniu uprawniony do uczestniczenia w zespole Komisji przeprowadzającej kolokwium. O składzie zespołu Komisji przeprowadzającego kolokwium decyduje przewodniczący Komisji. Przewodniczącym Komisji jest członek Okręgowej Rady Adwokackiej.
 9. Każdy z członków Komisji zasiadający w zespole przeprowadzającym kolokwium jest uprawniony do zadawania aplikantowi dodatkowych pytań związanych z tematyką wylosowanych pytań.
 10. Kolokwium przeprowadzone będzie w grupach liczących najwyżej 3 osoby. O wielkości grupy decyduje przewodniczący Komisji.
 11. Czas trwania kolokwium odnośnie jednego aplikanta nie powinien przekraczać 45 minut.
 12. Odzwierciedleniem przebiegu kolokwium jest protokół kolokwium sporządzony przez Komisję oddzielnie dla każdego zdającego. Protokół ten zawiera odrębne oceny z każdego przedmiotu lub bloku przedmiotów stanowiącego tematykę kolokwium oraz ocenę ogólną kolokwium. Stosuje się następującą skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. Wyniki kolokwium są efektem zbiorowej oceny wszystkich członków zespołu Komisji. Ocena ogólna kolokwium nie musi stanowić średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych przedmiotów lub bloków przedmiotów gdyż winna uwzględniać w szczególności także ocenę formy i sposobu przedstawiania wypowiedzi. Komisja jest uprawniona do zamieszczania w treści protokołu uwag uzasadniających przyznaną aplikantowi ocenę. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu Komisji przeprowadzającego kolokwium.
 13. Wynik kolokwium Komisja ogłasza aplikantowi niezwłocznie po podpisaniu protokołu.
 14. Negatywna ocena z jakiegokolwiek przedmiotu oznacza negatywną ocenę z całego kolokwium i powoduje konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym. Kolokwium poprawkowe aplikant zdaje ze wszystkich przedmiotów stanowiących tematykę kolokwium w pierwszym terminie niezależnie od tego z ilu przedmiotów na tym kolokwium otrzymał ocenę niedostateczną. Uprawnienie do składania kolokwium poprawkowego przysługuje aplikantowi tylko jeden raz.
 15. Od decyzji Komisji o wyniku kolokwium składanego w pierwszym terminie jak i w terminie poprawkowym odwołanie nie przysługuje.

 

REGULAMIN KOLOKWIUM ROCZNEGO DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZBY BIELSKIEJ II ROKU – NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO W 2015 R.

(uchwała ORA w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015r.)

 1. Regulamin stosuje się do kolokwium rocznego aplikantów adwokackich Izby Bielskiej kończących drugi rok szkoleniowy w 2015r., którego termin ustalony został uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej na dzień 24 października 2015r. a termin kolokwium poprawkowego na dzień 28 listopada 2015r.
 2. Regulamin dotyczy kolokwium w terminie pierwszym i w terminie poprawkowym.
 3. Kolokwium przeprowadzone zostanie w formie ustnej i obejmuje blok przedmiotów z zakresu prawa cywilnego. Każdy z aplikantów przystępujących do kolokwium winien udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytania obejmujące materialne i procesowe prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze.
 4. Pytania losowane będą w obecności Komisji spośród większej ilości zestawów umieszczonych w nieoznaczonych kopertach. Zestaw pytań może być opracowany w formie bloku tematycznego obejmującego kilka zagadnień wskazanych w Planie Szkolenia. Odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie mogą być udzielane w kolejności wybranej przez aplikanta.
 5. Aplikant podczas kolokwium może korzystać z tekstów aktów prawnych, wyłącznie za zgodą przewodniczącego Komisji.
 6. Kolokwium odbędzie się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dziekana ORA w Bielsku-Białej, wskazanym w odrębnych zawiadomieniach skierowanych do aplikantów w formie pisemnej lub elektronicznej.
 7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo aplikanta w wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia kolokwium lub odstąpienie od kolokwium po jego rozpoczęciu równoznaczne jest z negatywną oceną tego kolokwium. Zasadę tą stosuje się także do kolokwium poprawkowego. Decyzję o uznaniu niestawiennictwa aplikanta za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną podejmuje Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej po uzyskaniu opinii kierownika szkolenia. Za usprawiedliwienie nieobecności uważa się przedłożenie Komisji lub Okręgowej Radzie Adwokackiej pisemnego zaświadczenia lekarskiego, nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności. Naruszenie powyższego terminu skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. Przypadki losowe inne niż spowodowane przyczynami zdrowotnymi będą rozstrzygane indywidualnie.
 8. Kolokwium przeprowadzone zostanie przez Komisję, której skład osobowy ustalony zostanie odrębną  uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Komisja składa się z 3 – 5 członków i 1 – 2 zastępców członków. Komisje przeprowadzają kolokwium działając w zespołach nie mniejszych niż 3-osobowe. Każdy z członków Komisji jak i każdy zastępca członka Komisji jest w równym stopniu uprawniony do uczestniczenia w zespole Komisji przeprowadzającej kolokwium. O składzie zespołu Komisji przeprowadzającego kolokwium decyduje przewodniczący Komisji. Przewodniczącym Komisji jest członek Okręgowej Rady Adwokackiej.
 9. Każdy z członków Komisji zasiadający w zespole przeprowadzającym kolokwium jest uprawniony do zadawania aplikantowi dodatkowych pytań związanych z tematyką wylosowanych pytań.
 10. Kolokwium przeprowadzone będzie w grupach liczących najwyżej 3 osoby. O wielkości grupy decyduje przewodniczący Komisji.
 11. Czas trwania kolokwium odnośnie jednego aplikanta nie powinien przekraczać 45 minut.
 12. Odzwierciedleniem przebiegu kolokwium jest protokół kolokwium sporządzony przez Komisję oddzielnie dla każdego zdającego. Protokół ten zawiera odrębne oceny z każdego przedmiotu lub bloku przedmiotów stanowiącego tematykę kolokwium oraz ocenę ogólną kolokwium. Stosuje się następującą skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. Wyniki kolokwium są efektem zbiorowej oceny wszystkich członków zespołu Komisji. Ocena ogólna kolokwium nie musi stanowić średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych przedmiotów lub bloków przedmiotów gdyż winna uwzględniać w szczególności także ocenę formy i sposobu przedstawiania wypowiedzi. Komisja jest uprawniona do zamieszczania w treści protokołu uwag uzasadniających przyznaną aplikantowi ocenę. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu Komisji przeprowadzającego kolokwium.
 13. Wynik kolokwium Komisja ogłasza aplikantowi niezwłocznie po podpisaniu protokołu.
 14. Negatywna ocena z jakiegokolwiek przedmiotu oznacza negatywną ocenę z całego kolokwium i powoduje konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym. Kolokwium poprawkowe aplikant zdaje ze wszystkich przedmiotów stanowiących tematykę kolokwium w pierwszym terminie niezależnie od tego z ilu przedmiotów na tym kolokwium otrzymał ocenę niedostateczną. Uprawnienie do składania kolokwium poprawkowego przysługuje aplikantowi tylko jeden raz.
 15. Od decyzji Komisji o wyniku kolokwium składanego w pierwszym terminie jak i w terminie poprawkowym odwołanie nie przysługuje.
Posted in Nauka.