Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 29 wrzesień 2018r.

Komunikat Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

oraz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób składających zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

I

Komunikat Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Informuję, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 oraz art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacją, na dzień 29 września 2018 r., na godz. 11oo. Informacja o terminie egzaminu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 1 grudnia 2017 r., natomiast ogłoszenie
o terminie wstępnym zostało opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 9 maja 2018 r.                             http://ms.govpl/pl/ogloszenia/news,10948,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na aplikacje.html). W ogłoszeniu o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką zawarta została także informacja o siedzibach poszczególnych komisji, terminie do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką wraz z wykazem załączników, które należy do zgłoszenia dołączyć oraz wysokości opłaty za egzamin wstępny i numerze konta bankowego, na które należy opłatę tę uiścić oraz o sposobie dokonania wpłaty.

Przepisy dotyczące przebiegu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką zawarte są
w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1837).

Stosownie do treści art. 75c ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze, termin składania zgłoszeń przez kandydatów na aplikantów upływa w dniu 15 sierpnia br. Termin ten nie podlega przywróceniu. Zgłoszenia należy składać do siedziby komisji, tj. Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Zgodnie z art. 75c ust 2 ustawy – Prawo o adwokaturze zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, powinno zawierać:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys;

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

5) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego (tj. 22 września 2018 r.) dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W przypadku starania się o przystąpienie do egzaminu wstępnego przez osobę, która ukończyła studia prawnicze za granicą należy uwzględnić przepisy art. 191a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), które odnoszą się do kwestii równorzędności dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne. Pozostałe wymogi dotyczące zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego zostały wskazane w art. 75c ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej i przeprowadzenia egzaminu wstępnego, na wniosek kandydata będącego osoba niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpienie do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku o wydłużenie czasu trwania egzaminu załącza się:

  1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie przeprowadzania egzaminu;
  2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
  1. odczytywanie tekstu,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

Również, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, przewodniczący komisji lub jego zastępca będzie mógł udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych, nienaruszający zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego, uwzględniający rodzaj niepełnosprawności oraz możliwości techniczne (§ 6 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Prowadzona przez ORA we Wrocławiu rejestracja elektroniczna kandydatów mających zamiar przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do tego egzaminu w rozumieniu przepisów – Prawo o adwokaturze.  Oznacza to, że osoba zarejestrowana w formie elektronicznej, mająca zamiar przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką winna złożyć – w terminie do 15 sierpnia 2018 r. – zgłoszenie wraz z załącznikami w formie pisemnej – zgodnie z regulacją przepisów art. 75 c ustawy – Prawo o adwokaturze.

Opłatę za egzamin, która wynosi aktualnie 1050 zł kandydaci zobowiązani są wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata – opłata za  egzamin wstępny na aplikację adwokacką w roku 2018”.

Osoby zakwalifikowane do egzaminu wstępnego przewodniczący komisji zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego. Przypomina się, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

SSO Andrzej Trzopek

Posted in Nauka, Ogólne.