REGULAMIN KOLOKWIUM ROCZNEGO DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZBY BIELSKIEJ I i II ROKU – NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO W 2019 R.

(uchwała ORA w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 2019r.)

 1. Regulamin stosuje się do kolokwium rocznego aplikantów adwokackich Izby Bielskiej kończących pierwszy i drugi rok szkoleniowy w 2019r., którego termin ustalony został uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej na dzień 26 października 2019r. a termin kolokwium poprawkowego na dzień 20 listopada 2019r.

 2. Regulamin dotyczy kolokwium w terminie pierwszym i w terminie poprawkowym.

 3. Kolokwium przeprowadzone zostanie w formie ustnej i obejmuje blok przedmiotów z zakresu prawa cywilnego. Każdy z aplikantów przystępujących do kolokwium winien udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytania obejmujące materialne i procesowe prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze.

 4. Pytania losowane będą w obecności Komisji spośród większej ilości zestawów umieszczonych w nieoznaczonych kopertach. Zestaw pytań może być opracowany w formie bloku tematycznego obejmującego kilka zagadnień wskazanych w Planie Szkolenia. Odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie mogą być udzielane w kolejności wybranej przez aplikanta.

 5. Aplikant podczas kolokwium może korzystać z tekstów aktów prawnych, wyłącznie za zgodą przewodniczącego Komisji.

 6. Kolokwium odbędzie się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dziekana ORA w Bielsku-Białej, wskazanym w odrębnych zawiadomieniach skierowanych do aplikantów w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.

 7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo aplikanta w wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia kolokwium lub odstąpienie od kolokwium po jego rozpoczęciu równoznaczne jest z negatywną oceną tego kolokwium. Zasadę tą stosuje się także do kolokwium poprawkowego. Decyzję o uznaniu niestawiennictwa aplikanta za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną podejmuje Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej po uzyskaniu opinii Kierownika Szkolenia. Za usprawiedliwienie nieobecności uważa się przedłożenie Komisji lub Okręgowej Radzie Adwokackiej pisemnego zaświadczenia lekarskiego, nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności. Naruszenie powyższego terminu skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. Przypadki losowe inne niż spowodowane przyczynami zdrowotnymi będą rozstrzygane indywidualnie. W wypadku przewidywanej nieobecności na kolokwium aplikant obowiązany jest poinformować Kierownika Szkolenia przed wyznaczonym terminem kolokwium.

 8. Kolokwium przeprowadzone zostanie przez Komisję, której skład osobowy ustalony zostanie odrębną uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Komisja składa się z 3 – 5 członków i 1 – 2 zastępców członków. Komisje przeprowadzają kolokwium działając w zespołach nie mniejszych niż 3-osobowe. Każdy z członków Komisji jak i każdy zastępca członka Komisji jest w równym stopniu uprawniony do uczestniczenia w zespole Komisji przeprowadzającej kolokwium. O składzie zespołu Komisji przeprowadzającego kolokwium decyduje przewodniczący Komisji. Przewodniczącym Komisji jest członek Okręgowej Rady Adwokackiej.

 9. Każdy z członków Komisji zasiadający w zespole przeprowadzającym kolokwium jest uprawniony do zadawania aplikantowi dodatkowych pytań związanych z tematyką wylosowanych pytań.

 10. Kolokwium przeprowadzone będzie w grupach liczących najwyżej 3 osoby. O wielkości grupy decyduje przewodniczący Komisji.

 11. Czas trwania kolokwium odnośnie jednego aplikanta nie powinien przekraczać 45 minut.

 12. Odzwierciedleniem przebiegu kolokwium jest protokół kolokwium sporządzony przez Komisję oddzielnie dla każdego zdającego. Protokół ten zawiera odrębne oceny z każdego przedmiotu lub bloku przedmiotów stanowiącego tematykę kolokwium oraz ocenę ogólną kolokwium. Stosuje się następującą skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. Wyniki kolokwium są efektem zbiorowej oceny wszystkich członków zespołu Komisji. Ocena ogólna kolokwium nie musi stanowić średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych przedmiotów lub bloków przedmiotów gdyż winna uwzględniać w szczególności także ocenę formy i sposobu przedstawiania wypowiedzi. Komisja jest uprawniona do zamieszczania w treści protokołu uwag uzasadniających przyznaną aplikantowi ocenę. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu Komisji przeprowadzającego kolokwium.

 13. Wynik kolokwium Komisja ogłasza aplikantowi niezwłocznie po podpisaniu protokołu.

 14. Negatywna ocena z jakiegokolwiek przedmiotu oznacza negatywną ocenę z całego kolokwium i powoduje konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym. Kolokwium poprawkowe aplikant zdaje ze wszystkich przedmiotów stanowiących tematykę kolokwium w pierwszym terminie niezależnie od tego z ilu przedmiotów na tym kolokwium otrzymał ocenę niedostateczną. Uprawnienie do składania kolokwium poprawkowego przysługuje aplikantowi tylko jeden raz.

 15. Od decyzji Komisji o wyniku kolokwium składanego w pierwszym terminie jak i w terminie poprawkowym odwołanie nie przysługuje.

Posted in Aktualności aplikanckie, Ogólne.