SZKOLENIE MEDIACYJNE

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-15 grudnia 2019r. oraz 1-2 lutego 2020r. ORA w Bielsku-Białej organizuje pierwsze szkolenie mediacyjne, skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ORA w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 19/5.
Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a następnie do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych przy prezesach sądach okręgowych, a także do uzyskania 24 punktów szkoleniowych (stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez CM przy NRA)

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości), poprowadzonych przez:

Panią Magdalenę Bellwon (mediator sądową, certyfikowaną trenerka metody Action Learningu i wykładowcę akademicką, absolwentkę Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, członka Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. mediatora Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, inicjatorka i współorganizatorka idei „Salonu Mediacji”, miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości ),

Pana Michała Chmay – (prawnika i psychologa).

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 30 osób.

W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 500 zł brutto. W przypadku mniejszej liczby chętnych, kwota powyższa proporcjonalnie wzrośnie. Niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwrócona. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: ora.bielsko-biała@adwokatura.pl do dnia 10 grudnia 2019r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Po uzyskaniu informacji o liczbie chętnych, po 10 grudnia 2019r., kolejnym komunikatem, zostanie przesłana informacja odnośnie kosztu szkolenia, numer rachunku bankowego oraz termin do którego należy dokonać wpłaty.

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany do osób, które dokonały zgłoszenia i opłaciły udział w szkoleniu.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w organizowanym szkoleniu, przypominając, że mediacja jako instytucja staje się coraz częściej wykorzystywaną alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w tym sądowych. Zwracam również uwagę, że instytucja ta nabiera znaczenia w związku z ostatnią nowelizacją kpc.

Posted in Nauka, Ogólne.