Uchwała nr 2/IV/2020

Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2020 roku podjęta jednogłośnie w trybie obiegowym

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2, Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej podejmuje niniejszą uchwałę w trybie obiegowym.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej na zasadzie art. 44 ust. 1 p.o a., w zw. z art. 14h. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), jednogłośnie:

postanowiła

1. przyznać pomoc pieniężną na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 547-18-42-468) w postaci przelewu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy tegoż Szpitala numer: 10 1560 0013 2189 6005 6000 0002, a to celem zakupu środków ochrony osobistej dla Oddziału Urologii;

2. zawiadomić Ministra Sprawiedliwości o treści uchwały.

Uzasadnienie

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 występującą faktycznie na terenie całego kraju, w następstwie której nastąpiło ogłoszenie pierwotnie stanu zagrożenia epidemicznego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r. (Dz. U. poz. 433), a następnie stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491), powstała pilna potrzeba zaopatrzenia jednostek służby zdrowia w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne, kombinezony ochronne itp.).

Ponieważ sytuacja finansowa tych jednostek, w tym także Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej jest trudna, aktywuje się wiele akcji społecznych zmierzających do pomocy pracownikom służby zdrowia. Powyższa uchwała stanowi element społecznej pomocy, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania zarówno Szpitala, jak i pracującego tam personelu medycznego.

Uwzględniając powyższe podjęto uchwałę, jak na wstępie.

Za zgodność:

Sekretarz ORA
adw. Adam Wnęczak

Dziekan ORA
adw. Stanisław Perucki

Posted in Ogólne.