Komunikat

W dniu 15 maja 2020r. w Dzienniku Ustaw poz. 875 została ogłoszona   ustawa   z  dnia  14 maja  2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Ustawa  zgodnie  z  treścią  art. 76  weszła w życie z dniem  następującym po dniu jej ogłoszenia ( z wyjątkami wskazanymi w tym przepisie), czyli w dniu 16 maja 2020r.

Na podstawie art. 46 pkt. 20 tej ustawy uchylono art. 15 zzs oraz art.15 zzr   ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na  podstawie  których  w okresie    stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów określonych  przepisami  prawa  administracyjnego, jak  również  terminów procesowych i sądowych  nie  rozpoczynał  się, a wszczęty  ulegał  zawieszeniu.

Przepis przejściowy to jest art. 68 tej ustawy przewiduje, iż między  innymi terminy, o których mowa w dotychczasowym art. 15 zzr ust. 1 oraz 15 zzs ,  których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu,  rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie  ustawy  z  14 maja  2020r.

 Ustawą tą zmieniono szereg innych ustaw  m.in.  w art. 1  przepisy  k.c., w  art.  2  przepisy k.p.c.,  w art. 8 przepisy k.k., a w  art. 43 przepisy kodeksu spółek handlowych.

Link  do  ustawy  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf

Dodatkowo przesyłam  jeszcze  link  do informacji  znajdujących się  na  stronie MS
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow–tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac

Z wyrazami szacunku
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Bielsku-Białej
adw. Stanisław Perucki

Posted in Ogólne.