Wpis na listę aplikantów 2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej wskazuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r., Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 11513 i 1673) uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów, prowadzoną przez Izbę.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu i zamierzają ubiegać się o wpis na listę aplikantów adwokackich z terminem rozpoczęcia aplikacji od stycznia 2021 r. powinni złożyć w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/5 w terminie do dnia 16 października 2020 r. – wniosek
o wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku ( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web)

oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze

–  oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  – zgodnie z art. 65 pkt 2 w zw. z art.75 ust.2 ustawy-Prawo o adwokaturze

odpis dyplomu ukończenia studiów

Posted in Aktualności aplikanckie, Ogólne.