Szczepienia

Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozmów przedstawicieli NRA i Ministerstwa Zdrowia samorząd adwokacki uzyskał możliwość zorganizowania szczepień na takich samych zasadach jak zakłady pracy. Ewentualne podjęcie i zrealizowanie inicjatywy pozostawiono poszczególnym izbom adwokackim.
Powstała zatem możliwość rozpoczęcia procedury rejestracyjnej od dnia 4 maja 2021r. pod dwoma zasadniczymi warunkami:

1. zawarcia porozumienia z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgłoszonym do NFZ jako punkt szczepień, który wykona szczepienia,

2. zebrania minimalnej ilości 300 osób zgłoszonych do szczepienia spośród członków Izby oraz ich rodzin.

Proszę zatem o niezwłoczne przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres ORA ile osób zgłasza Pan/i do szczepienia.

Dodatkowo proszę osoby, które mają taką możliwość o wskazanie punktu szczepień, który byłby skłonny wykonać dla nas usługę szczepienia wg stawki i w rozliczeniu z NFZ.

Sprawa jest niezwykle pilna stąd prośba o szybką odpowiedź.

Zebranie grupy co najmniej 300-osobowej pozwoli podjąć działania ukierunkowane na nawiązanie współpracy z punktem szczepień. Jednocześnie osoby zgłaszające ilość chętnych do zaszczepienia winny być przygotowane na podanie ich szczegółowych danych (imię, nazwisko, PESEL, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych), które będą niezbędne w przypadku spełnienia warunków do organizacji szczepień.

Dziekan ORA
w Bielsku-Białej
adw. Krzysztof Stec

Posted in Ogólne.