Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej – 17 czerwca 2021 roku

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Krzysztof Stec uprzejmie informuje że Rada Adwokacka w dniu 14 kwietnia 2021r. podjęła uchwałę mocą której

postanowiła
1. zwołać Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej na dzień 17 czerwca 2021 roku:

– w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (platforma WZA, gdzie link zostanie przesłany na adres mailowy uczestników), w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/5, bądź, jeśli pozwolą na to warunki epidemiczne
– w trybie stacjonarnym, w sali Hotelu „Dębowiec” przy Al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej,
– przy czym ostateczną decyzję o formie przeprowadzenia Zgromadzenia podjąć na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w miesiącu maju 2021 roku;

2. zamknąć przyjmowanie pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz kandydatów do prezydium i komisji Zgromadzenia w terminie nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia i nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia;

3. ustalić następujący porządek Zgromadzenia:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Prezydium Zgromadzenia,
3) przyjęcie porządku obrad,
4) wybór komisji Zgromadzenia: mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej,
5) sprawozdanie komisji mandatowej,
6) sprawozdanie Dziekana,
7) sprawozdanie Skarbnika,
8) sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego,
9) sprawozdanie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego,
10) sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
11) wystąpienia gości,
12) dyskusja,
13) sprawozdanie komisji wnioskowej,
14) podjęcie uchwał,
15) sprawozdanie komisji skrutacyjnej,
16) wolne wnioski,
17) zamknięcie Zgromadzenia;

4. znieść całkowicie wymóg obecności określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia niezbędnej do otwarcia Zgromadzenia;

5. znieść całkowicie wymóg udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników Zgromadzenia z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w § 26 ust. 3 i 4 Regulaminu;

6. zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką o zwołaniu Zgromadzenia;

7. przesłać Ministrowi Sprawiedliwości odpis uchwały.

Posted in Ogólne.