Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Monika Tomiak 

Zastępca Rzecznika  –  adw. Anna Zielińska

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej

ul. 3 Maja 19/5
43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 821 90 52

rd.bielsko-biala@adwokatura.pl

podstawowe informacje o zasadach i trybie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, w tym o właściwości miejscowej i rzeczowej Rzecznika Dyscyplinarnego

 Do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w  Bielsku-Białej  należą czynności procesowe w postępowaniu dyscyplinarnym,  prowadzone  na  podstawie odpowiednio  stosowanych  przepisów  kodeksu  postępowania  karnego ( art.  95 n pkt  1   ustawy  z dnia  26  maja  1982r.  prawo o adwokaturze ) w sprawach, które dotyczą członków Izby Adwokackiej  w  Bielsku-Białej,   to jest  w  sprawach  przewinień  dyscyplinarnych  określonych  w  art.  80  ustawy  z dnia  26  maja  1982r.  prawo o adwokaturze  oraz  uchwale nr  2/XVIII/98  Naczelnej  Rady  Adwokackiej  z  dnia  10 października  1998r.  ( tekst  jednolity  uchwała nr 52/2011 Naczelnej  Rady  Adwokackiej  z dnia 19 listopada 2011 r. ze  zm.)   Zbiór  Zasad  Etyki  Adwokackiej  i  Godności  Zawodu.